صبحانه درام

ساری،بلوار ساری کنار،نبش ساری کنار دومبشقاب گرم
48,000 تومان
بشقاب سرد
38,000 تومان
املت ایرانی
20,000 تومان
املت اسپانیایی
29,000 تومان
املت و قارچ و بیکن
38,000 تومان
املت اسفناج
26,000 تومان
وافل شکلات
28,000 تومان
پنکیک شکلات
28,000 تومان
کرپ شکلات
28,000 تومان
کرپ سبزیجات
20,000 تومان
فرنچ تست
28,000 تومان
کروسان و سبزیجات
28,000 تومان
صبحانه خانواده
130,000 تومان