آرش اژدر

ساری،بلوار خزر،نبش تبرستانویژه ساوالان
برگر دستی،فیله مرغ،هات داگ قارچ و پنیر
32,000 تومان
ویژه چگوارا
برگر دستی،فیله مرغ،هات داگ،ژامبون قارچ و پنیر
33,000 تومان
ویژه ساباتاسیتاس
استیک گوشت،زبان،فیله مرغ،قارچ و پنیر
39,000 تومان
ویژه خفن
فیله مرغ،قارچ و پنیر،ژامبون،3هات داگ
35,000 تومان
ویژه غول اژدر
فیله مرغ،برگر دستی،2هات داگ،قارچ و پنیر
39,000 تومان
سوپر اژدر
فیله مرغ،2عدد هات داگ،ژامبون قارچ و پنیر
53,000 تومان
غول آخر
63,000 تومان
غول آخر ویژه
2برگر،فیله مرغ،ژامبون،قارچ و پنیر،هات داگ
73,000 تومان
دبل غول آخر
88,000 تومان

سیب زمینی ساده
12,000 تومان
سیب زمینی و قارچ و پنیر
18,000 تومان
سیب زمینی سوپر ویژه
ژامبون قارچ و پنیر
19,000 تومان
سیب زمینی ساوالان
ژامبون،قارچ،پنیر،فیله
24,000 تومان
سیب زمینی جادویی
هات داگ،ژامبون،قارچ و پنیر
23,000 تومان
سیب فرنگی
برگر دستی،ژامبون قارچ و پنیر
25,000 تومان
ویژه سیب طلایی
ژامبون،قارچ و پنیر،رست بیف
27,000 تومان
سیب گانگستری
برگر دستی،ژامبون،قارچ و پنیر،3 هات داگ
35,000 تومان
سیب زمینی دلخواه آرش اژدر
45,000 تومان

ویژه اژدر زاپاتا
برگر دستی،فیله مرغ،ژامبون قارچ و پنیر
27,000 تومان
ویژه آرش اژدر
راسته گوساله،فیله مرغ،ژامبون قارچ و پنیر
31,000 تومان
ویژه رویال اژدر
راسته گوساله،ژامبون قارچ و پنیر
29,000 تومان
ویژه یونانی
برگر دستی،فیله مرغ،قارچ و پنیر
29,000 تومان
ویژه رویال
برگر دستی،ژامبون،قارچ و پنیر
26,000 تومان
چیاپاس
رست بیف گوشت،ژامبون قارچ و پنیر،فیله
32,000 تومان
فیله مرغ
فیله مرغ،قارچ و پنیر
25,000 تومان
ابر آرش
رست بیف گوشت،ژامبون قارچ و پنیر
33,000 تومان
رانی چیکن برگر رولتی
فیله مرغ و برگر،قارچ و پنیر،سس مخصوص
39,000 تومان

هات داگ رویال
20,000 تومان
هات داگ ویژه
19,000 تومان
مخصوص آرش اژدر
هات داگ،پنیر
15,000 تومان
بمب آرش اژدر
14,000 تومان
هات داگ ساده
13,000 تومان
ژامبون سرد
2 ورق ژامبون،مرغ با گوشت
17,000 تومان
ژامبون خفن
32,000 تومان
بندری
15,000 تومان
بندری با قارچ و پنیر
17,000 تومان

رست بیف گوساله
رست بیف،قارچ و پنیر
39,000 تومان
ویژه کالزن
رست بیف،فیله مرغ،قارچ و پنیر
33,000 تومان
ویژه زبان
35,000 تومان
ویژه زبان
35,000 تومان
ویژه مغز و زبان
35,000 تومان

برگر اژدها ویژه
دوبل برگر،فیله مرغ،قارچ و پنیر و ژامبون
43,000 تومان
بیگ مک دونالد
دوبل برگر گوشت،پنیر گودا،قارچ
28,000 تومان
برگر فرانسوی
برگر دستی،قارچ و پنیر
20,000 تومان
میکس برگر
6 عدد برگر دستی،6 عدد پنیر گودا،قارچ
55,000 تومان
چیز برگر
برگر پنیر گودا
16,500 تومان
برگر حرفه ای
11,000 تومان

ژامبون تنوری یک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،چیپس
23,000 تومان
ژامبون تنوری دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،چیپس
42,000 تومان
ژامبون تنوری سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،چیپس
52,000 تومان
پالر مو تک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،چیپس
28,000 تومان
پالرمو دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،چیپس
59,000 تومان
پالرمو سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،چیپس
72,000 تومان
ارنستو تک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،چیپس
29,000 تومان
ارنستو دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،چیپس
59,000 تومان
ارنستو سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،چیپس
76,000 تومان
هات داگ تنوری یک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،هات داک،چیپس
28,000 تومان
هات داگ تنوری دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،هات داک،چیپس
56,000 تومان
هات داگ تنوری سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،هات داک،چیپس
84,000 تومان
بندری تنوری یک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،بندری،چیپس
32,000 تومان
بندری تنوری دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،بندری،چیپس
52,000 تومان
بندری تنوری سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،بندری،چیپس
96,000 تومان
سالوادور یک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
45,000 تومان
سالوادور دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
82,000 تومان
سالوادور سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
110,000 تومان
ساندویچ پابلو یک نفره
یا ورق ژامبون،قارچ،پنیر،گوشت چرخ کرده،هات داگ،چیپس
35,000 تومان
ساندویچ پابلو دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
75,000 تومان
پابلو سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
120,000 تومان
آلبرتو یک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
42,000 تومان
آلبرتو دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
71,000 تومان
آلبرتو خانواده
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،گوشت چرخ کرده،چیپس
130,000 تومان
سالسیدو تک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،پپرونی،هات داگ،چیپس
38,000 تومان
سالسیدو دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،پپرونی،هات داگ،چیپس
72,000 تومان
سالسیدوخانواده
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،پپرونی،هات داگ،چیپس
140,000 تومان
کارلوس تک نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله،گوشت چرخ کرده،پپرونی،هات داگ،چیپس
50,000 تومان
کارلوس دو نفره
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله،گوشت چرخ کرده،پپرونی،هات داگ،چیپس
85,000 تومان
کارلوس سوپر ویژه
یک ورق ژامبون،قارچ،پنیر،فیله،گوشت چرخ کرده،پپرونی،هات داگ،چیپس
150,000 تومان
سیب تنوری یک نفره
سیب خلال،ژامبون،قارچ،پنیر
27,000 تومان
سیب تنوری دو نفره
سیب خلال،ژامبون،قارچ،پنیر
35,000 تومان
سیب تنوری
سیب خلال،ژامبون،قارچ،پنیر
45,000 تومان
شام آخر تک نفره
سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،2 عدد برگر،2 هات داگ،پپرونی،مرغ شکم پر
100,000 تومان
شام آخر دو نفره
سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،2 عدد برگر،2 هات داگ،پپرونی،مرغ شکم پر
120,000 تومان
شام آخر سوپر ویژه
سیب زمینی،ژامبون،قارچ،پنیر،فیله مرغ،2 عدد برگر،2 هات داگ،پپرونی،مرغ شکم پر
150,000 تومان

نوشابه قوطی کوکا
3,500 تومان
نوشابه فانتا
3,500 تومان
نوشابه لیموناد و سون آپ
3,500 تومان
دوغ لیوانی
2,000 تومان
آب معدنی کوچک
1,500 تومان